Circuito Norte Mineiro de Jiu Jitsu

Equipe

Modalidade Pré Mirim

Modalidade Mirim

Modalidade Infantil

Modalidade Infanto Juvenil

Modalidade Juvenil

Modalidade Adulto

Modalidade Master

Modalidade Master1

Modalidade Master2

Modalidade Master3

Modalidade Master4

Modalidade Master5

Modalidade Master6

Modalidade Absoluto